0

Adatkezelési Tájékoztató


1. A Tájékoztató célja


A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, az S.C. Boutique Mall S.R.L.(a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a costo.hu elnevezésű honlap működtetése során kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen Tájékoztató az érintett jogairól is informál.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

2. A Tájékoztatóban használt fogalmak:


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapját meglátogatja, esetleg ott regisztrál, és ennek során megadja személyes adatát vagy adatait

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, illetve a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A Társaság, mint adatkezelő adatai

Neve: S.C. Boutique Mall S.R.L. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

Székhelye: Bd. Iuliu Maniu 53, Sector 6, Bucuresti, Capital Social 200 RON

Nyilvántartó bírósága és cégjegyzékszáma: ………………………………………………………, ……………………………..

Adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége: info@costo.hu

Képviselője: …………………………………………….…

Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: e-mail: info@costo.hu; telefon: ………………………………………


Az Adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. kapcsolattartásért, számlázásért felelős munkatársak).

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyek/szervezetek számára továbbítja (adatfeldolgozók) annak érdekében, hogy :

 • - online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): név: ………………………………………, székhely: ………………………………………………
 • - technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása, az Adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetése): név: ………………………………………, székhely: ………………………………………………;
 • - weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása: név: ………………………………………, székhely: ………………………………………………

Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. tárhely adminisztrációt végző munkatársak, rendszergazdák és rendszertámogatást végző munkatársak, webfejlesztő).

A tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó személyes adatokat továbbít az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. A személyes adatoknak az EGT-n kívülre történő továbbítására a 2004/915/EK és a 2010/87/EK határozat szerint a Bizottság által elfogadott, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó adatvédelmi kikötések alapján kerül sor, illetve az EU-USA Adatvédelmi Pajzs (Privady Shield) keretein belül.

5. A kezelt személyes adatok és azok védelme

5.1

Ha a Felhasználó a Társaság honlapját meglátogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, országát, a használt böngészőt, az eszköz és operációs rendszer típusát és verziószámát, a nyelvi beállításokat, a látogatás időpontját, a honlap látogatási adatokat.

PHPSESSID és Google Analytics cookiek. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, melyeket a Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használ fel. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

A fenti adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg.

5.2

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti különösen az alábbi adatokat:

név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím.

5.3

Amennyiben a Felhasználó a Társaság részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig, amelyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a Felhasználót.

5.4

A személyes adatok tárolása jelszóval védett, rendszeresen felülvizsgált rendszerben történik. Az adatokhoz hozzáférés korlátozott, a kommunikáció titkosított csatornán történik.

5.5

A costo.hu oldalon találhatók külső, nem a Társaság által üzemeltetett oldalakra vezető hivatkozások (linkek) amely oldalakon szintén történhet személyes adatok kezelése. Ezeken a külső oldalakon megvalósuló adatkezelésekről a felhasználó a külső oldalon elhelyezett tájékoztatók, illetve a külső oldal üzemeltetőjénél tájékozódhat.

6. A Társaság által kezelt további adatok

6.1

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

6.2

A Társaság a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

6.3

A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

6.4

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6.5

A Társaság a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan és ezáltal a szerződés jogszerű teljesítésének, a honlap jogszerű használatának biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Az oldalon olyan Facebook widget-ek működnek, melyek megmutatják az oldal Facebook kedveltségét (like/share/recommend). Ezek a Facebook widget-ek hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, böngészőjének típusához, esetlegesen azonosító sütiket (cookie-kat) helyezhetnek a böngészőjében, amikor az érintett Facebook widget-et használja (pl. az oldalt, az oldal tartalmát like-olja, megosztja a Facebook-on), amennyiben a Facebook-ra be van jelentkezve. További tájékoztatásért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/about/privacy/update

6.6

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap látogatásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.7

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.8

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7. Az egyes adatkezelések célja és jogalapja (szükség szerint bővítendő)

 • - a látogató azonosítása, a vele való kapcsolattartás,
 • - a webináriumra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
 • - tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás;
 • - viszonteladói programra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása;
 • - szakmai és üzleti előadáson való részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, tájékoztatás, rendezvény során való kiszolgálás;
 • - termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;
 • - szolgáltatások, termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
 • - ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;
 • - hírlevél küldése, direkt marketing;
 • - a weboldal megfelelő működtetése;
 • - statisztika készítés

A termékek, szolgáltatások megrendelése, nyújtása, illetve a megrendelés teljesítése céljából kezelt adatok kezelésének jogalapja az Ön és a Társaság között létrejött szerződés teljesítése.

Az információkérés megválaszolása céljából történő adatkezelés jogalapja a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke.

A kapcsolattartási célból kezelt adatok kezelésének jogalapja a Társaság jogos érdeke (amely az ügyfeleivel való hatékony kapcsolattartáshoz fűződik.)

A weboldal működtetése céljából kezelt adatok esetén az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (amely a honlap megfelelő működéséhez fűződik.)

8. Az egyes adatkezelések időtartama

 • - A honlapon tett látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli;
 • - hozzáférési logok: 30 nap
 • - a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése: addig, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • - számlázáshoz szükséges adatok: jogszabály alapján a számviteli elévülésig;
 • - a kapcsolattartás, információkérés céljából megadott adatok: az együttműködés végéig, de nem tovább, mint az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnése;
 • - a honlap adatkezelése: a látogatástól számított 2 év;
 • - automatikusan rögzített IP címek: a rögzítésüket követően legfeljebb 7 nap.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a szerződés/együttműködés megszűnésétől számított további 5 évig kezeli az esetleges jogi igényérvényesítés céljából.

9. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

9.1

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • - tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),
 • - a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,
 • - kezelt személyes adatainak helyesbítését,
 • - kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével),
 • - korlátozhatja az adatkezelést,
 • - tiltakozhat,
 • - megilleti az adathordozhatóság joga (csak a szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén),
 • - jogorvoslatot kérhet.

9.2

A fentiekkel kapcsolatban a Felhasználó fordulhat a Társasághoz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt lehet megindítani.